------------------------------------

ly 7
Crocodile Physics 605
Chương trình ĐH Đoàn
ktrahkh2ly7
PP
Tuần 32-tiết 31-vl7
De KT HK II LY 7